Dowiedz się co to jest ZRK

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) to baza zawsze aktualnych danych o różnych kwalifikacjach, których jakość jest gwarantowana przez państwo.

W ZRK znajdziesz kwalifikacje:

dyplomy ukończenia studiów​

ze szkolnictwa branżowego​

ze szkolnictwa artystycznego​

po studiach podyplomowych​

uregulowane​

PO KSZTAŁCENIU OGÓLNYM

W opisach kwalifikacji, które zostały wpisane do ZRK, znajdziesz m.in. informacje:
  •  jakie trzeba mieć efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), by uzyskać daną kwalifikację;
  • w jaki sposób i gdzie można zdobyć daną kwalifikację.
Dlaczego warto
korzystać z rejestru
W ZRK przykładamy ogromną wagę do wiarygodności i stałej aktualizacji danych o kwalifikacjach oraz powiązanych z nimi instytucjach.

Jakość kwalifikacji zgromadzonych w ZRK gwarantuje przejrzysty proces nadawania kwalifikacji przez uprawnione do tego podmioty. Wszystkie kwalifikacje w ZRK są nadawane na podstawie pozytywnego wyniku walidacji (czyli sprawdzeniu, że określone efekty uczenia się faktycznie zostały osiągnięte).

W Rejestrze znajdują się kwalifikacje nadawane przez szkoły i uczelnie dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz kwalifikacje, które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby społeczne i gospodarcze rynku, branży lub sektora.

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie pierwszym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)​

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Ułatwia porównywanie ze sobą kwalifikacji nadawanych przez różne podmioty: szkoły, uczelnie, stowarzyszenia branżowe, firmy szkoleniowe i inne. W jaki sposób?

Każda kwalifikacja (w zależności od efektów uczenia się, których uzyskaniektóre potwierdza) ma przypisany poziom PRK (od 1 do 8). Kwalifikacje mające przypisany poziom 1 obejmują najwęższy i najprostszy zakres wymagań, te z poziomem 8 – najszerszy i najbardziej złożony, zaawansowany. 

Dzięki przypisaniu poziomu PRK do wybranej kwalifikacji zakres i złożoność wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do jej uzyskania stojących za daną kwalifikacją stają się łatwiejsze do zrozumienia także na europejskim rynku pracy. PRK –- podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – ma 8 poziomów. Jeśli dana kwalifikacja ma przypisany 2 poziom PRK, to spełnia jednocześnie wymagania ustalone dla 2 poziomu ERK. Za pomocą poziomu ERK szybko można określić, który z poziomów ramy kwalifikacji funkcjonującej w danym kraju jest właściwy dla danej kwalifikacji (np. poziom 3).

Jedna osoba może mieć wiele kwalifikacji o różnym poziomie PRK.

Po więcej informacji na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji zapraszamy do poradnika użytkownika:

Znak informujący o poziomie PRK danej kwalifikacji znajduje się np. na świadectwach szkolnych, dyplomach ukończenia studiów, certyfikatach kwalifikacji wolnorynkowych/sektorowych

Kwalifikacje wolnorynkowe to kwalifikacje, które powstają w odpowiedzi na aktualne potrzeby społeczne lub potrzeby rynku pracy. Mogą się o nie ubiegać osoby, które chcą wzbogacić swoje portfolio – udokumentować kompetencje zdobyte poza szkołą czy uczelnią, np. w miejscu pracy.

Kwalifikacje rzemieślnicze to kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, które zostały włączone do ZSK

Dyplomy ukończenia studiów to kwalifikacje pełne, które są nadawane w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora.
Kwalifikacje ze szkolnictwa branżowego to kwalifikacje zawodowe nadawane w ramach kształcenia w branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.
Kwalifikacje ze szkolnictwa artystycznego to kwalifikacje włączone do ZSK, nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tworzone są w ramach odrębnego systemu kształcenia w stosunku do systemu edukacji ogólnej.
Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do ZSK. Został im przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na mocy uchwały uczelni.
Kwalifikacje uregulowane to kwalifikacje ustanowione przepisami prawa (z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym), np. dyplom nurka, dyplom sądowego kuratora zawodowego. Decyzję o włączeniu kwalifikacji uregulowanej do ZSK podejmuje właściwy minister.
Kwalifikacje po kształceniu ogólnym to np. świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły.
Kwalifikacje sektorowe to kwalifikacje, które powstają
w odpowiedzi na potrzeby danej branży lub sektora i uwzględniające ich specyfikę. Mogą się o nie ubiegać osoby, które chcą wzbogacić swoje portfolio – udokumentować kompetencje zdobyte poza szkołą czy uczelnią, np. w miejscu pracy.