Jakie informacje znajdziesz w ZRK?

Dzięki poniższym przykładom dowiesz się jakie informacje o kwalifikacjach znajdziesz w Rejestrze.

WŁĄCZONA FUNKCJONUJĄCA

Kwalifikacja
wolnorynkowa

WŁĄCZONA FUNKCJONUJĄCA

Kwalifikacja
ze szkolnictwa branżowego

 Prezentowane kwalifikacje:

  • odpowiadają na realne potrzeby rynku pracy;
  • stanowią fundament do dalszego rozwoju w przyszłości;
  • odnoszą się do kompetencji przyszłości, m.in. takich jak: interdyscyplinarność, zdolność rozwiązywania problemów czy kreatywności;
  • są kwalifikacjami jutra.
Czy słyszałeś o programie Laboratoria Przyszłości – inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki skierowanej do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych? Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, które powinno być wykorzystane podczas prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.
Poza kwalifikacjami rynkowymi i branżowymi Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji zawiera także inne kwalifikacje. Pamiętaj! Jedna osoba przez całe życie może zdobyć wiele kwalifikacji.
Przykład ten pomoże nauczycielom czy szkolnym koordynatorom programu Laboratoria Przyszłości w zaznajamianiu uczniów z funkcjonującymi na rynku kwalifikacjami, które bezpośrednio są związane z tematyką zajęć prowadzonych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu do szkół, m.in. drukarek 3D z akcesoriami czy mikrokontrolerów z sensorami i innymi akcesoriami.
Zgodnie z opublikowaną przez MEN w 2024 r. prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, zawód ten ma szczególne znaczenie dla rozwoju kraju oraz istotnie znaczenie na wojewódzkim rynku pracy. Przykład ten pozwoli nauczycielom przedstawić uczniom jedną z możliwości uzyskania ciekawej, poszukiwanej na rynku i dobrze płatnej pracy w przyszłości.