Technik robotyk

Przykładowa grupa docelowa

Uczeń VII/VIII klasy szkoły podstawowej, który uczestnicząc w szkolnych zajęciach z doradztwa zawodowego, poznaje możliwości dalszego rozwoju, także w kontekście zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy w przyszłości.

Jakie informacje znajdują się w opisie kwalifikacji?

W tym polu poniżej są przedstawione informacje dotyczące, np.: statusu kwalifikacji (włączona/funkcjonująca), kategorii kwalifikacji (kwalifikacja ze szkolnictwa branżowego), informacja o rodzaju dokumentu, jaki otrzymuje się po uzyskaniu tej kwalifikacji (dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodową w zawodzie).

Pole Krótka charakterystyka kwalifikacji zawiera podstawowe informacje o kwalifikacji. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robotyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki: a) wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki, b) uruchamiania urządzeń i systemów robotyki, c) obsługi urządzeń i systemów robotyki; 2) w zakresie kwalifikacji ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki: a) programowania urządzeń i systemów robotyki, b) eksploatacji urządzeń i systemów robotyki, c) diagnostyki i konserwacji urządzeń i systemów robotyki.

Pole Informacje o kwalifikacji zawiera treści dotyczące:

  • wymaganych kwalifikacji poprzedzających
  • okresu ważności dokumentu
  • informacji dodatkowych

W polu Efekty uczenia się są zawarte informacje o  kwalifikacjach poprzedzających, które trzeba posiadać, aby zdobyć kwalifikację pełną – w tym przypadku: „Technik robotyk”. W celu zapoznania się z kwalifikacjami poprzedzającymi w polu Wymagane kwalifikacje poprzedzające należy kliknąć Informacje dodatkowe, a następnie nazwę kwalifikacji poprzedzającej.

Pole Instytucje certyfikujące i podmioty powiązane z kwalifikacją zawiera informacje o instytucjach, które nadają daną kwalifikację.