Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Przykładowa grupa docelowa

Osoba dorosła (w tym uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej), która szuka nowej pracy i chce zdobyć nową kwalifikację.

Jakie informacje znajdują się w opisie kwalifikacji?

W tym polu przedstawione są informacje dotyczące np.: statusu kwalifikacji (włączona/funkcjonująca), kategorii kwalifikacji (np. kwalifikacja wolnorynkowa), rodzaju dokumentu (certyfikat), który otrzymuje się po uzyskaniu tej kwalifikacji (certyfikat). Do uzyskania możliwe są kwalifikacje wolnorynkowe mające status „włączona/funkcjonująca”.

Pole Krótka charakterystyka kwalifikacji zawiera podstawowe informacje o kwalifikacji. 

Osoba posiadająca kwalifikację „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” jest gotowa do samodzielnego działania w zakresie realizacji procesu druku przestrzennego na podstawie dokumentacji CAD 3D. Przygotowuje oraz prowadzi proces druku 3D zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoruje przebieg procesu oraz stwierdza zgodność wytworzonego obiektu 3D z dokumentacją. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być w szczególności zainteresowane osoby, które chciałyby pracować w przedsiębiorstwach wytwarzających obiekty fizyczne (prototypy, produkty) w technologii addytywnej na podstawie komputerowej dokumentacji CAD 3D.

W polu Informacje o kwalifikacji znajdują się zakładki z kolejnymi informacjami dot. kwalifikacji.

  • Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawiera informacje o grupach osób, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji.
  • W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji znajdują się informacje nt. szczegółowych warunków, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji (np. wymagany poziom wykształcenia).
  • Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji zawiera informacje o perspektywach zatrudnienia i dalszego rozwoju osób, które uzyskały daną kwalifikację.
  • Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego ważności informuje, że niektóre dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji mogą być ważne np. tylko przez 3 lata.
  • Zapotrzebowanie na kwalifikacje zostały ujęte informacje uzasadniające celowość włączenia danej kwalifikacji do ZSK.
  • Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się –  zostały zawarte informacje o tym, czym różni się dana kwalifikacja od kwalifikacji o zbliżonym charakterze, które już zostały wpisane do ZRK.

W polu Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się – znajdują się informacje na temat działań, do których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.

  • Zestawy efektów uczenia się zawiera informacje o poszczególnych efektach uczenia się pogrupowanych w zestawy. Są też wskazane wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym można uzyskać wybraną kwalifikację Dla instytucji certyfikującej jest to z kolei cenna informacja o tym, co należy sprawdzić u kandydatów, aby nadać im daną kwalifikację.

W polu Instytucje certyfikujące i podmioty powiązane z kwalifikacją znajdują się szczegółowe informacje o instytucjach, w których można uzyskać wybraną kwalifikację.