Programowanie i obsługa procesu druku 3D

Przykładowa grupa docelowa

Osoba dorosła (w tym uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej), która szuka nowej pracy i chce zdobyć nową kwalifikację.

W tym polu przedstawione są informacje dotyczące np.: statusu kwalifikacji (włączona/funkcjonująca), kategorii kwalifikacji (np. kwalifikacja rynkowa), rodzaju dokumentu (certyfikat), który otrzymuje się po uzyskaniu tej kwalifikacji (certyfikat). Do uzyskania możliwe są kwalifikacje rynkowe mające status „włączona/funkcjonująca”.

Pole Krótka charakterystyka kwalifikacji zawiera podstawowe informacje o kwalifikacji. 

W polu Informacje o kwalifikacji znajdują się zakładki z kolejnymi informacjami dot. kwalifikacji.

  • Pole Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawiera informacje o grupach osób, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji.

  • W polu W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji znajdują się informacje nt. szczegółowych warunków, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji (np. wymagany poziom wykształcenia).
  • Pole Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji zawiera informacje o perspektywach zatrudnienia i dalszego rozwoju osób, które uzyskały daną kwalifikację.

  • Pole Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego ważności informuje, że niektóre dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji mogą być ważne np. tylko przez 3 lata.

  • W polu Zapotrzebowanie na kwalifikacje zostały ujęte informacje uzasadniające celowość włączenia danej kwalifikacji do ZSK.
  • W polu Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się –  zostały zawarte informacje o tym, czym różni się dana kwalifikacja od kwalifikacji o zbliżonym charakterze, które już zostały wpisane do ZRK.

W polu Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się – znajdują się informacje na temat działań, do których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.

  • Pole Zestawy efektów uczenia się zawiera informacje o poszczególnych efektach uczenia się pogrupowanych w zestawy. Są też wskazane wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym można uzyskać wybraną kwalifikację Dla instytucji certyfikującej jest to z kolei cenna informacja o tym, co należy sprawdzić u kandydatów, aby nadać im daną kwalifikację.

  • W polu Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację zostały opisane wymagania dotyczące, np. egzaminatorów, metod walidacji, sposobu jej organizacji w różnych instytucjach. To szczególnie cenne informacje dla instytucji, które chcą nadawać tę kwalifikację.
  • W polu Informacje dodatkowe została ujęta np. podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK.

W polu Instytucje certyfikujące i podmioty powiązane z kwalifikacją znajdują się szczegółowe informacje o instytucjach, w których można uzyskać wybraną kwalifikację.

Dodaj tu swój tekst nagłówka